ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
 Đánh giá tác động môi trường là công việc được thực hiện thông qua quá trình phân tích, đánh giá, đưa ra những dự báo về ảnh hưởng của các dự án quy hoạch – phát triển kinh tế xã hội, của những đơn vị kinh doanh, sản xuất cho đến những công trì..
BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ (quy định cũ gọi là Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ) là cơ sở để Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả n..
LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
 LẬP HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Lập hồ sơ xin phép xả thải nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng ..
LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Theo khoản 1 điều 18 Chương V kế hoạch bảo vệ môi trường của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định như sau: - Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở ..
XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác đọng môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ m..